Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板
Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板

Humvee室内驾驶室轻型套件 - 8 led灯 - 预接线线束+摇杆开关板

正常价格 $489.00 销售价格 $329.00

最后!这是军用车辆的天花板和地板的完整预先接线灯具。没有更多的黑角或地板!它们的地板灯和天花板灯彼此分开接线,因此如果您愿意,您可以单独转动它们。

该套件包括8个小但非常明亮的24V LED灯,因此您的车辆通过避免大型侵入式灯具来保持军用。