Military Humvee 24V License Plate Ligth Set for HMMWV / ORIGINAL HUMVEE (TM) / M998
Military Humvee 24V License Plate Ligth Set for HMMWV / ORIGINAL HUMVEE (TM) / M998
Military Humvee 24V License Plate Ligth Set for HMMWV / ORIGINAL HUMVEE (TM) / M998

24V大型牌照灯对,适用于Humvee HMMWV /原装Humvee(TM)/ M998

正常价格 $18.95

一对24V车牌灯,可与任何美国军用车辆合作。没有接线指令。

显示的光开关不包括在内并仅供显示。

如果您希望有一个单独的开关点击 这里 看看我们的光开关。